Farma Habjanovci

  

Kapacitet farme je 600 kom tovne junadi  izlazne težine 450kg – 650kg. 

Na farmi su tri proizvodna objekta, tovi se junad iz vlastitog uzgoja Charolais pasmina, a nadopunjuje se ostalim tovnim pasminama.

Veći dio  hranidbe čini stočna hrana proizvedena u vlastitoj ratarskoj proiizvodnj na površinama u blizini farme.